Category >> อุปกรณ์จราจร / หมุดจราจร ...

หมุดแก้วสะท้อนแสง
Contact Us
หมุดแก้วสะท้อนแสง (Road Maker)
 

ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม
สามารรถรองรับน้ำหนังได้มากกว่า 20 ตัน
สะท้อนแสงได้ดีเยี่ยม สามารถมองเห็นได้ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน หรือในสภาวะอากาศที่ฝนตกถนนเปียก