Category >> อุปกรณ์จับยึด ...

รางตัวยู
รางตัวยู
สำหรับยึดโคมสัญญาณไฟจราจร มี 3 ขนาด
    -รางสั้น สำหรับยึดโคม 3 ดวงโคม
    -รางกลาง สำหรับยึดโคม 4 ดวงโคม
    -รางยาว สำหรับยึดโคม 6 ดวงโคม หรือ โคม 3 ดวงโคม 2 ชุด