Category >> โคมสัญญาณไฟจราจร ...

โคมไฟกะพริบเตือนทางข้าม/ทางแยก
ชุดโคมไฟกะพริบเตือนทางแยก / ทางข้าม
ประกอบด้วย
• เสาสัญญาณไฟชนิดเสาสูงพร้อมแขนโค้ง
• กล่องไฟรูปคนข้าม/สี่แยก/สามแยก
• โคมไฟกะพริบสีเหลือง
• โคมไฟส่องส่ว่าง
 
คุณสมบัติ
• ติดบริเวณทางม้าลาย หรือบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน และบริเวณทางแยก
• โคมไฟกะพริบสีเหลืองจะกะพริบเตือนในตอนกลางวัน
• ชุดโคมส่องสว่าง และกล่องไฟจะติดเองในเวลากลางคืน