Category >> เครื่องคุมสัญญาณไฟจราจร ...

Traffic Controller
Contact Us
เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
Traffic Signal Controller
ลักษณะการทำงาน
    • ระบบการทำงานแบบไม่เรียงเฟส
    • ระบบทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ (Auto Program) ได้สูงสุด 80 โปรแกรมในหนึ่งวัน
    • มีระบบสำรองพลังงาน
    • มีระบบป้องกันไฟกระชาก ของกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
    • (Surge Protection)
    • มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของระบบประมวลผล
    • MICROPROCESSOR (Watch-Dog)
    • มีมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากผู้ผลิต
 
ระบบการทำงานของเครื่องควบคุม
    • Vehicle actuate (VA) - ระบบตรวจจับจำนวนรถ
    • Fixed Time Mode - ระบบ
    • Manual Control Mode - ระบบควบคุมด้วยมือ
    • Hurry Call Mode - ระบบประสานสัมพันธ์ทางรถไฟ
    • Flashing Mode - สัญญาณไฟเหลืองกะพริบ / แดงกะพริบ, 
        - สัญญาณไฟกะพริบเหลืองทางเอก ไฟกะพริบแดงทางโท
    • Cable Link Mode - ระบบควบคุมระหว่างตู้
    • Calbleless Control - ระบบประสานสัมพันธ์แบบไม่ใช่สาย
    • รองรับระบบ ATC และ UTC ในอนาคต
    • มาตรฐาน 4 จังหวะ (Phase) สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 32 จังหวะ โดยเพิ่มทีละ 4 เฟส
 
     
 
เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร มีให้เลือกเหมาะสม กับการใช้งานทั้งทางแยกขนาดเล็ก และใหญ่ มีทั้งระบบ4 phase , 8 phase  และสามารถใช้ Vehicle Actuate Detectors